Zásady ochrany osobných údajov

I. Prevádzkovateľ:

RNDr. Miloslav Dekánek – COMPEKO, Podnikám ako fyzická osoba: IČO: 11796260, nie som platiteľ DPH, Vedený v registri: Okresný úrad Pezinok
Číslo živnostenského registra: 105-6191, kontaktná osoba: RNDr. Miloslav Dekánek, tel. č.: +421 905 646 327, e-mail: info@masazemilos.sk a RNDr. Miloslav Dekánek, ul. SNP 309/53, 902 01 Pezinok, IČO: 11796260

II. Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, účel, právny základ

Dotknutá osoba poskytuje prostredníctvom vyplnenia objednávky, kontaktného formulára na internetovej stránke https://www.masazemilos.sk prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe informácie, že vyššie uvedené osobné údaje sú spracúvané na  nasledovný účel:

 • plnenie zmluvného vzťahu – dohodnutie si stretnutia masáží, a ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo právnická osoba, ktorej je dotknutá osoba zástupcom, členom štatutárneho orgánu, zamestnancom alebo spolupracujúcou osobou (§ 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z.z.),
 • spracovanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Z.z.), najmä podľa zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Vyššie uvedené osobné údaje prevádzkovateľ bude spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu a tiež po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov, najmä zo zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Dotknutá osoba vyhlasuje, že má minimálne 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený vyššie.

III. Súhlas so spracovaním osobných údajov ( §13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z.)

Dotknutá osoba odkliknutím políčka s názvom „súhlasím so spracovaním osobných údajov“ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu

 • za účelom kontaktu prevádzkovateľa v rámci výkonu svojej činnosti

Dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi súhlas po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tohto bodu  a zároveň potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba týmto zároveň čestne vyhlasuje, že má minimálne 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený vyššie. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účel podľa tohto bodu, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na vyššie uvedenú e-mailovú adresu kontaktnej osoby.

IV. Informácie poskytované v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, zoznam príjemcov, doba uchovávania osobných údajov

Zoznam príjemcov osobných údajov, ktorí môžu prísť do styku s osobnými údajmi:                                                                                         

daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, advokát, prepravná spoločnosť, poštová služba, sprostredkovateľ spracúvajúci účtovníctvo, prevádzkovateľ internetovej stránky prevádzkovateľa, prevádzkovateľ sociálnych sietí, na ktorých má prevádzkovateľ zriadený svoj profil.

Prevádzkovateľ uvádza dotknutej osobe, že nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Poskytovanie osobných údajov uvedených v článku II. tejto listiny je zákonnou požiadavkou a zároveň zmluvnou požiadavkou, preto ste povinný/á poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov uvedených by malo za následok nemožnosť plnenia si zákonných a zmluvných povinností prevádzkovateľom.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedený v článku III. tejto listiny máte právo kedykoľvek odvolať. Poskytovanie osobných údajov uvedených v článku III. tejto listiny nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou, preto nie ste povinný/á poskytnúť osobné údaje uvedené v článku III. tejto listiny. Neposkytnutie osobných údajov uvedených v článku III. tejto listiny nemá za následok nemožnosť plnenia si zákonných a zmluvných povinností prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutej osobe na vedomie, že na základe poskytnutých osobných údajov nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V. Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo získať informácie o:

      –  účele spracúvania osobných údajov,

      –  kategórii spracúvaných osobných údajov, 

      – identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

       –  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, o kritériách jej určenia,

       –  zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

       – existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Ďalej máte právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa   dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie osobných údajov; máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa jej požiadavky. Vaše právo získať osobné údaje však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 • Máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak ste si uplatnili právo na výmaz,

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, o Vašej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Právo na výmaz osobných údajov nemáte len v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b) na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e) na uplatnenie právneho nároku.

4. Ďalej máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. V prípade obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov, je prevádzkovateľ povinný informovať Vás pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 • Informujeme Vás, že prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o príjemcoch informuje.
 • Získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebo spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo Vás v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 • Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané z dôvodu, že je to nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 • Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.
 • Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo však neplatí, ak je to

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ je povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a oprávnených záujmov, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

10.Prevádzkovateľ je povinný Vám bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Toto oznámenie musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov; kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácii; opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov a opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Oznámenie sa nevyžaduje, ak

a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,

b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby,

c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných údajov neoznámil dotknutej osobe, úrad môže po zvážení pravdepodobnosti porušenia ochrany osobných údajov vedúceho k vysokému riziku požadovať, aby tak urobil, alebo môže rozhodnúť, že je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok.